Zeker zijn van een fijn huis en een goede buur

Zeker zijn van een fijn huis en een goede buur

We willen langer thuis wonen en zelfstandig blijven, ook als we ouder worden of een beperking hebben. Daar zijn geschikte huizen voor nodig, een sterk sociaal netwerk , slim gecombineerde aantrekkelijke voorzieningen en kwalitatief goede zorg. Om de zelfredzaamheid te stimuleren is het noodzakelijk dat basisvoorzieningen, als ontmoetingspunt, winkel en huisarts; bereikbaar, bruikbaar en toegankelijkheid zijn voor al onze inwoners.

Het is goed wonen in onze gemeente. In Horst aan de Maas bouwen we al jaren naar behoefte. Dat is slim bouwen, precies genoeg. Toch liggen er de komende jaren grote uitdagingen voor ons. Meer ouderen, minder jongeren en op termijn minder inwoners. Nieuw blijven bouwen zoals we dat altijd hebben gedaan is bouwen voor leegstand in de toekomst. Dat willen we niet. De komende jaren komen naar verwachting veel niet-woningen beschikbaar waarin wonen goed mogelijk en wenselijk is. Ook tijdelijke woonvormen bieden kansen om voor de komende 15 jaar goede, betaalbare woningen toe te voegen in grote en kleinere kernen voor jongeren, ouderen en woonurgenten. Bij de ontwikkeling van de woningvoorraad volgen we de demografische ontwikkelingen nauwgezet.  De verhouding koop versus huurwoningen is in onze gemeente 80/20, sociale huurwoningen zijn er relatief weinig en worden alleen in de grootste kernen mondjesmaat toegevoegd. Er is daarnaast een druk op de leefbaarheid in sociale huurwoningwijken  door concentratie van nieuwkomers, anderstaligen en inwoners met GGZ-problematiek. We pleiten ervoor geen huurwoningen te verkopen zolang er geen nieuwe gebouwd worden en een stevige samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie voor een goede verdeling van doelgroepen over meerdere buurten en dorpen en behoud prettig samenleven in woonwijken.

Wonen is meer dan een goed dak boven je hoofd. Woongenot wordt bepaald door de kwaliteit van de straat, wijk en dorp waar je woont. De openbare ruimte vraagt ook om aandacht, iedereen wil wonen in een fijne en veilige buurt

 1. Wij staan voor slimme combinaties van openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld het gemeenschapshuis in de kleine kern waar medicijnen en hulpmiddelen opgehaald kunnen worden en ook de krachtige samenwerking van diverse partners zoals in Afslag 10.
 2. We stimuleren het gebruik van dorps/buurtapp. Om elkaar te helpen en voor een veiligere woonomgeving.
 3. We stimuleren het bejaardenhuis 2.0, het vriendenerf. Aparte woningen met een centrale plek, waar mensen samen kunnen eten en elkaar ontmoeten. In ons woningbouwbeleid maken we ruimte voor experimenten op dit vlak.
 4. Een buddy of toekomstcoach kan helpen bij zelfredzaamheid van ouderen en behoeftigen, daarnaast is hij of zij gezelschap voor mensen die eenzaam zijn;
 5. Mantelzorgers koesteren we en kunnen op ondersteuning rekenen. Met informatie, begeleiding en hulp.
 6. Generaties veranderen. Als PvdA willen we het potentieel van de jeugd en de denkkracht van de grote groep vanaf 55 jaar gebruiken voor het inrichten van onze samenleving en woonomgeving. We starten een denktank van jeugdigen en een van denkers op leeftijd.
 7. In een gezonde regio voel je je veilig. Burgers worden aangemoedigd en gemotiveerd om een reanimatie / EHBO diploma te halen en zich aan te melden als burgerhulpverlener.
 8. Voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen.
 9. Kansen in wijken en dorpen optimaal benutten. Een kansmakelaar of talentenbank kan bijdragen aan een gezonde wijkeconomie en leefbaarheid.
 10. De woningvoorraad toekomstbestendig maken. Inzetten op transformeren en verduurzamen.
 11. Van de berekende woningbehoefte reserveren we 50% voor niet-nieuwbouw. Daarmee stimuleren we de transformatie van bestaande bebouwing, functieverandering van gebouwen, woningsplitsing en innovatieve woonconcepten.
 12. Speciale aandacht blijft voor de PvdA nodig voor verantwoorde huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten.
 13. Wij willen gezichtsbepalende gebouwen, zoals kerken en scholen, behouden en indien aan de orde functies veranderen of combineren. In een kerk en een school kan het goed wonen zijn.
 14. De centra in Horst aan de Maas liggen er goed bij. Wij zetten erop in dat leegstand van winkelruimte in samenwerking met centrummanagement en ondernemersverenigingen gemonitord en daar waar nodig aangepakt wordt.
 15. De PvdA wil doorstroming op de woningmarkt stimuleren om nieuwe starters weer kansen te bieden. Indien nodig een financieel duwtje in de rug geven door onder meer het aanbieden van starters- en duurzaamheidsleningen, voor verduurzaming en levensloopbestendigheid.
 16. Wij realiseren meer en goed onderhouden groen in onze dorpen en wijken. Groene elementen in dorpscentra worden gestimuleerd.
 17. De PvdA wil gericht ruimte vrijhouden in de dorpskernen voor jong en oud om er te kunnen spelen en bewegen. Bijzondere aandacht voor trapveldjes, spelen in de dorpscentra en de groene randen van de dorpen. Belevingsgericht spelen en bewegen.
 18. Jongvolwassenen hebben hun eigen ruimtebehoefte buiten om elkaar te ontmoeten, gewoon wat te hangen of te skaten. In Horst aan de Maas wordt wat ons betreft ruimte gevonden voor een geode skatevoorziening.
 19. Wijkagenten zijn zichtbaar en benaderbaar in de wijken net als sociaal beheerders (woningcorporatie). HadM heeft en houdt een lokale politiepost.
 20. Woonoverlast wordt aangepakt door gezamenlijk optreden van partijen (buurt, verhuurder, gemeente en politie).