Sterke dorpen en buurten aan zet

16 krachtige dorpen en wijken

Horst aan de Maas is een gemeente van zestien krachtige dorpen en wijken. Inwoners werken vanuit dorpsraden en –platforms en ook steeds meer in andere verbanden met de gemeente aan een prettige en gezonde leefomgeving.  Veel mensen in de dorpen leveren hun bijdrage aan de opstelling en uitvoering van dorpsontwikkelingsplannen en toekomstvisies op bijvoorbeeld de accommodaties in de dorpen.

Met zorg opgestelde vooruitblikken. Wat de PvdA betreft het fundament voor de gemeentelijke afweging van aan te pakken prioriteiten. Dorpen krijgen meer bestedingsvrijheid van leefbaarheidsgelden als ze dat wensen.

Onze inwoners zijn creatief en ondernemend

Inwoners in onze gemeente zijn creatief, ondernemend, inventief, betrokken en goed in staat doordachte voorstellen te doen. Wij benaderen mensen positief en met vertrouwen. Dat is onze houding.

Een ontmoetingsplek in elk dorp

Verenigingen en andere samenwerkingsvormen bieden mogelijkheden voor sport, cultuur, ontmoeting en educatie. Ze zijn belangrijk onderdeel van de eigen identiteit van het dorp. Een goed gemeenschapshuis is het ontmoetingspunt in een dorp. Verenigingen hebben er hun onderkomen, er vinden evenementen plaats en er is ruimte voor ontmoeting.

Verenigingen hebben het soms moeilijk. Vrijwilligers zijn schaarser en bestuursleden moeilijker te vinden. We ondersteunen verenigingen en zijn partner in het zoeken naar oplossingen voor de toekomst.

Verenigingen waar iedereen mee kan doen, soms met wat extra begeleiding, soms door een bijzonder aanbod van activiteiten, hebben bij ons een streepje voor. Wij denken aan valpreventietrainingen voor ouderen door de judoclub, de leesclub die taalmaatjes levert en anderstaligen opneemt in hun club of de ouderenbond die jongeren basaal koken en schoonmaken leert ten behoeve van zelfstandig wonen en de voetbalclub waar ook mensen met een beperking  sporten.

Sozencultuur

Onze gemeente kent een sterke sozencultuur, goede ontmoetingsplekken voor jongeren. Daarnaast zijn er ,naast de reguliere horeca, jongerenketen, ontmoetings- en uitgaansplekken voor vriendengroepen. Samen met jongeren, jongerenwerk en GGZ-instelling wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de uitdagingen met alcohol- en drugsgebruik.

  1. We ondersteunen burgerinitiatieven.
  2. Dorpen en actieve burgers adviseren de gemeente en kunnen als ze dat willen meebeslissen over het eigen budget.
  3. We helpen mee daar waar behoefte is aan samenwerking en inspiratie. Zowel op verenigings- als op dorpsniveau.
  4. De gemeente informeert inwoners en dorpen tijdig en duidelijk over ontwikkelingen in hun omgeving. De verandering in de leefomgeving staat daarbij centraal in plaats van het beleidsdoel (bijv. bomenkap als onderdeel van Maasbeveiliging).
  5. We willen meer bereiken met subsidies. Het vouchersysteem is zeer kansrijk en blijven we steunen. Subsidie in natura wordt onderzocht.
  6. Waar verenigingen kansen zien voor samenwerking of fusie om sterker te worden stimuleren we dat.
  7. Toegankelijkheid, multifunctioneel gebruik en energiebesparing zijn het uitgangspunt voor de ondersteuning aan een gezonde exploitatie van gemeenschapshuizen.
  8. Alle kinderen doen mee. Waar dat financieel moeilijk is springen stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds op een eenvoudige manier bij.
  9. Scholen, kinderopvang en jeugdverenigingen worden gestimuleerd gebruik te maken van sport- en zwemvoorzieningen zodat alle kinderen de gezonde beweegnorm halen en zwemvaardig zijn.
  10. We starten een educatieve proef met de vrijwillige drugstester en verleiden jongerenketen zelf aan de slag te gaan met de “gezonde en veilige” keet.